بازدید و افتتاحیه ها

Meeting of officials

جلسه شورای مسکن شهرستان یزد

حضور مقامات محلی و مدیرعامل شرکت عمران آلتوندر یک جلسه مهم و تصمیم‌گیری در حوزه مسکن، شورای مسکن شهرستان یزد…