تقدیرنامه پروژه سلامتکده طب سنتی یزد، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه سلامتکده طب سنتی یزد
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه بیمارستان الزهرا مهریز وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه بیمارستان الزهرا مهریز
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه بیمارستان الزهرا مهریز

تقدیرنامه پروژه بیمارستان الزهرا مهریز
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه اجرای توسعه بیمارستان شهدای محراب یزد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه اجرای توسعه بیمارستان شهدای محراب یزد
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه احداث فاز یک دانشکده طب سنتی اردکان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه احداث فاز یک دانشکده طب سنتی اردکان
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه بخش عفونی بیمارستان شهید صدوقی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تقدیرنامه پروژه بخش عفونی بیمارستان شهید صدوقی
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی