مدیران ارشد

آقای سید علیرضا میرجلیلی

سیدعلیرضا میرجلیلی

 • مدیرعامل و عضو هیئت رئیسه
 • 03535281884-5 (داخلی 110)
 • mirjalili.ar@omranalton.com

آقای سید علیرضا میرجلیلی
آقای حسین سیاح

حسین سیاح

 • رئیس هیئت مدیره
 • 03535281884-5 (داخلی 120)
 • saiiah.h@omranalton.com
آقای حسین سیاح

مجید کشوری

 • عضو هیئت مدیره
 • 03535281884-5
 • keshvari.m@omranalton.com
عکس پروفایل پیش فرض

مدیران داخلی

آقای محمود اصغری

محمود اصغری

 • معاونت مالی و اداری
 • 03535281884-5 (داخلی 123)
 • asghari.m@omranalton.com
آقای محمود اصغری
آقای حمیدرضا مقدم نژاد

حمیدرضا مقدم نژاد

 • معاونت ماشین آلات و لجستیک
 • 03535303537 (داخلی300)
 • moghadamnejad@omranalton.com
آقای حمیدرضا مقدم نژاد
آقای سیدکاظم میرفتاح

سیدکاظم میرفتاح

 • معاونت فنی و مهندسی
 • 03535281884-5 (داخلی 121)
 • mirfatah@omranalton.com
آقای سیدکاظم میرفتاح
آقای محمدحسین مقیمی

محمدحسین مقیمی

 • مدیر پروژه
 • 03535286387 (داخلی 629)
 • moghimi@omranalton.com
آقای محمدحسین مقیمی
عکس پروفایل پیش فرض

غلامحسین ساویز

 • مدیر پروژه
 • 03535281884-5
 • saviz@omranalton.com
عکس پروفایل پیش فرض

سرپرست واحدها

آقای محمدرضا عابدی

محمدرضا عابدی

 • سرپرست مالی 
 • 03535281884-5 (داخلی 124)
 • financial.supervisor@omranalton.com
آقای محمدرضا عابدی
آقای احسان سیاح

احسان سیاح

 • سرپرست امور‍‌‌ قراردادها و مناقصات
 • 03535281884-5 (داخلی 116)
 • contract@omranalton.com
آقای احسان سیاح
عکس پروفایل پیش فرض

مصطفی حسن پور

 • سرپرست دفترفنی
 • 03535281884-5 (داخلی 117)
 • Technical@omranalton.com
عکس پروفایل پیش فرض
آقای سرابی

مهدی سرابی

 • سرپرست ماشین آلات و لجستیک
 • 03535303537 (داخلی 301)
 • machinery@omranalton.com
آقای سرابی
آقای فرهاد محمدی

فرهاد محمدی

 • سرپرست پشتیبانی
 • 03535281884-5 (داخلی128)
 • support@omranalton.com
آقای فرهاد محمدی
پروفایل آقای رئیس زاده

محمدحسین رئیس زاده

 • سرپرست انفورماتیک
 • 03535281884-5 (داخلی 222)
 • it@omranalton.com
پروفایل آقای رئیس زاده

سعید زارع

 • سرپرست انبار
 • 03535281884-5 داخلی (125)
 • warehouse.supervisor@omranalton.com
عکس پروفایل پیش فرض