ساخت ساختمان 6 طبقه

مشارکت در ساخت و احداث ساختمان مسکونی

خاکبرداری در پروژه فولاد وایر

احداث خط نورد وایر شرکت فولاد آلیاژی ایران

ساختمان تعمیرگاه موتوری

احداث ساختمان تعمیرگاه موتوری، معماری موتورخانه و ساختمان های متفرقه مجتمع فولاد یزد یک

نمای کلی کارخانه پایا فولاد

بارگیری، حمل و دپوسازی خوراک و محصول کارخانه کنسانتره پایا فولاد

نمای هوایی از بیمارستان ضیایی اردکان

تهیه مصالح و احداث کامل اسکلت پروژه احداث بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان ضیایی اردکان

نمای کلی از پروژه اسکلت

عملیات خاکبرداری، فونداسیون و اجرای اسکلت سازه دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

جوی هر هر

احداث مرکز سلامت جوی هرهر

ساختمانن بهداست یزد

تکمیل شبکه بهداشت مهریز

اسکلت غذا و دارو

اجرای اسکلت ساختمان دارو و غذا

راهرو بخش عفونی شهید صدوقی یزد

تخریب و بازسازی بخش عفونی بیمارستان شهید صدوقی یزد