راهرو بخش عفونی شهید صدوقی یزد

تخریب و بازسازی بخش عفونی بیمارستان شهید صدوقی یزد