مشارکت در ساخت، سرمایه گذاری و شراکت عمومی-خصوصی(PPP)

توانایی مالی و مدیریتی اجرای پروژهای مشارکتی با بخش های دولتی و خصوصی که شامل:

  • سرمایه گذاری،
  • مدیریت اجرا،
  • پیمانکاری احداث و نظایر آن می باشد.

شرکت عمران بتن آلتون در حال حاضر چندین قرارداد مشارکت در ساخت با بخش خصوصی را در دست اقدام دارد و آمادگی شراکت عمومی-خصوص (PPP) با بخشهای دولتی نیز دارد.

مرور کلی به پروژه ها