پروژه

دسته بندی پروژه ها

اشتراک در شبکه های اجتماعی

خاکبرداری در وایر شرکت فولاد آلیاژی ایران

احداث خط نورد وایر شرکت فولاد آلیاژی ایران

ساختمان تعمیرگاه موتوری

احداث ساختمان تعمیرگاه موتوری، معماری موتورخانه و ساختمان های متفرقه مجتمع فولاد یزد یک

نمای هوایی از بیمارستان ضیایی اردکان

تهیه مصالح و احداث کامل اسکلت پروژه احداث بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان ضیایی اردکان

نمای کلی از پروژه اسکلت

عملیات خاکبرداری، فونداسیون و اجرای اسکلت سازه دانشکده پرستاری و مامایی رامسر