بیمارستان ها

دسته بندی پروژه ها

اشتراک در شبکه های اجتماعی

نمای هوایی از بیمارستان ضیایی اردکان

تهیه مصالح و احداث کامل اسکلت پروژه احداث بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان ضیایی اردکان

جوی هر هر

احداث مرکز سلامت جوی هرهر

پروژه
ساختمانن بهداست یزد

تکمیل شبکه بهداشت مهریز

پروژه ی شهدای محراب

اجرای توسعه بیمارستان شهدای محراب یزد

p5

تکمیل بلوک زایمانی بیمارستان فاطمه الزهراء مهریز

Shahid Rahnemoun Hospital 1 1

احداث بیمارستان شهید رهنمون یزد