بیمارستان ها

دسته بندی پروژه ها

اشتراک در شبکه های اجتماعی

نمای هوایی از بیمارستان ضیایی اردکان

تهیه مصالح و احداث کامل اسکلت پروژه احداث بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان ضیایی اردکان

بیمارستان ها, پروژه
نمای کلی از پروژه اسکلت

عملیات خاکبرداری، فونداسیون و اجرای اسکلت سازه دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

بیمارستان ها, پروژه